Oudervereniging

Aan SBO Het Zilverlicht is een oudervereniging (OV) verbonden, die samenwerkt met de school in het belang van de kinderen en van alle ouders van wie de kinderen onderwijs ontvangen op SBO Het Zilverlicht. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren van activiteiten voor de school. De OV heeft als doel de kinderen van SBO Het Zilverlicht een extra plezierige schooltijd te bezorgen. Zij adviseert aan en treedt in overleg met de directie van de school, het onderwijsteam en andere personen en instanties voor zover dit nodig is.
De OV helpt bij het organiseren van diverse activiteiten zoals de Koningsspelen of een motorendag. Verder organiseert de oudervereniging bijvoorbeeld extra schoonmaakmomenten en helpt ze met het versieren rondom de feestdagen en thema´s waar de school aandacht aan besteedt. Daarnaast wordt de hulp van de OV ook ingeschakeld wanneer er tijdens een informatieavond of thema-avond koffie en thee geschonken moet worden aan ouders.
De oudervereniging vergadert ca. 6 keer per jaar in aanwezigheid van twee teamleden. De vergaderingen zijn op school en zijn openbaar. Data staan in de kalender. Ook wordt er een keer per jaar met de MR overlegd. Op deze manier worden de georganiseerde activiteiten optimaal afgestemd op het schoolprogramma. In de jaarvergadering van de OV stelt de oudervereniging de contributiebedragen en de jaarverslagen vast. De OV legt dan verantwoording af over de besteding van de financiële middelen en bespreekt de georganiseerde activiteiten.
De oudervereniging is te bereiken op het volgende mailadres: ovhetzilverlicht@leerrijk.nl