Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR) SBO Het Zilverlicht.

foto MR

Ouders en school:
Wilt u meepraten en meebeslissen over allerlei beleidsmatige en schoolse zaken, dan kunt u zitting nemen in de medezeggenschapsraad. De MR komt 7x per jaar bij elkaar voor een vergadering. Schoolontwikkelingen worden besproken, waarna een advies ontstaat vanuit de MR aan school. Over sommige onderdelen heeft de MR ook instemmingsrecht.

De MR bestaat uit twee geledingen, een oudergeleding en een teamgeleding:

vertegenwoordigers van de ouders:                    

*Bianca van Aart – de Rooij                             

*Johan Rombouts

                                             

 

vertegenwoordigers van het team: 

* Claudia van Hilst

* Susan Mutsaers

* Maartje Sprangers

Iedere vergadering sluit de directeur kort aan met mededelingen en is als adviseur van de MR aanwezig. Formeel maakt de directeur geen deel uit van de MR.

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
Een MR heeft vijf bevoegdheden of rechten die zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het gaat om drie algemene en twee bijzondere bevoegdheden.

De bevoegdheden:
1. Informatierecht
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag de (G)MR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan. De MR ontvangt in elk geval jaarlijks schriftelijk de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Elk jaar voor 1 mei ontvangt de MR informatie over het geld dat het bevoegd gezag heeft ontvangen. Voor 1 juli ontvangt de MR een jaarverslag. De manier waarop het bevoegd gezag de informatie aan de MR verschaft, wordt vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut.

2. Recht op overleg
De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met school te maken hebben. De reden voor het overleg moet worden vermeld. Indien een geleding apart overleg wenst dan moeten ten minste tweederde van de leden van de MR en de meerderheid van de geleding hier voor zijn. Voor de GMR geldt een soortgelijke regel, maar dan ten aanzien van zaken die voor de organisatie als geheel van belang zijn.

3. Initiatiefrecht
Het initiatiefrecht houdt in dat de (G)MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het bevoegd gezag moet hier binnen drie maanden schriftelijk op reageren.

4. Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen, dat voor bepaalde, in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR of een geleding nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

5. Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies naast zich neerleggen.

Waarover praat onze MR?
Veel onderwerpen worden door of met de MR besproken. Daarbij kunt u denken aan zaken als: geldbesteding, gebouwen en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, schooltijden en verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, imago, nieuwe onderwijsmethodes, veiligheid op school en de invoering van ICT.

Relaties:
Een MR heeft relaties met diverse organen rond de verschillende scholen. Er is veel contact met de directies van de verschillende scholen over alle relevante onderwerpen. Op uitnodiging neemt de directie zitting in het reguliere overleg van de MR. Naast de directie is er ook een directe relatie met de GMR. In de GMR nemen ouders en leerkrachten zitting om te praten over het bovenschoolse beleid. De GMR is dan ook de gesprekspartner van de Stichting Leerrijk! waaronder onze school valt.

Verschillende websites:
Daarnaast is er uiteraard ook veel informatie op het internet te vinden over de MR en de rol hiervan. Hieronder een aantal websites die u kunt raadplegen voor het vinden van meer informatie.

www.minocw.nl - Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap www.voo.nl - Vereniging voor Openbaar Onderwijs
www.ouders.net - landelijke vereniging voor ouders, ouderraden en medezeggenschapsraden in het christelijk onderwijs 
www.50tien.nl - Landelijk Informatiecentrum voor ouders
www.infowms.nl - Informatie over de WMS

Meer informatie?
Neem voor informatie of vragen contact op met de MR via een van de boven genoemde ouders of leerkrachten op uw school. U kunt ook een vergadering van de MR bijwonen, deze zijn namelijk openbaar. De data waarop wordt vergaderd staan op deze website en komen in de Nieuwsflits. Tevens kunt u via het volgende e-mailadres rechtstreeks contact opnemen met de MR: mrhetzilverlicht@leerrijk.nl

Mocht u interesse hebben om zitting te nemen in de MR dan kunt u zich verkiesbaar stellen als de zittingstermijn van één van de huidige ouders afloopt. Een termijn is vastgesteld op 3 jaar. Na deze periode kan een ouder ervoor kiezen om af te treden of zich wederom verkiesbaar te stellen. Eventuele nieuwe kandidaten stellen zich tegen de oude kandidaat verkiesbaar. Meer informatie hierover kunt u vragen bij de voorzitter van de MR,  mrhetzilverlicht@leerrijk.nl

Als u interesse heeft kunt u ook een keer een vergadering bijwonen. De vergaderingen zijn openbaar. U vindt deze data in de schoolkalender.

Met vriendelijke groeten namens onze gehele Medezeggenschapsraad.