Ouders

Oudervereniging

Aan SBO Het Zilverlicht is een oudervereniging (OV) verbonden, die samenwerkt met de school in het belang van de kinderen en van alle ouders van wie de kinderen onderwijs ontvangen op SBO Het Zilverlicht. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren van activiteiten voor de school. De OV heeft als doel de kinderen van SBO Het Zilverlicht een extra plezierige schooltijd te bezorgen. Zij adviseert aan en treedt in overleg met de directie van de school, het onderwijsteam en andere personen en instanties voor zover dit nodig is.
De OV helpt bij het organiseren van diverse activiteiten zoals de Koningsspelen of een motorendag. Verder organiseert de oudervereniging bijvoorbeeld extra schoonmaakmomenten en helpt ze met het versieren rondom de feestdagen en thema´s waar de school aandacht aan besteedt. Daarnaast wordt de hulp van de OV ook ingeschakeld wanneer er tijdens een informatieavond of thema-avond koffie en thee geschonken moet worden aan ouders.
De oudervereniging vergadert ca. 6 keer per jaar in aanwezigheid van twee teamleden. De vergaderingen zijn op school en zijn openbaar. Data staan in de kalender. Ook wordt er een keer per jaar met de MR overlegd. Op deze manier worden de georganiseerde activiteiten optimaal afgestemd op het schoolprogramma. In de jaarvergadering van de OV stelt de oudervereniging de contributiebedragen en de jaarverslagen vast. De OV legt dan verantwoording af over de besteding van de financiële middelen en bespreekt de georganiseerde activiteiten.
De oudervereniging is te bereiken op het volgende mailadres: ovhetzilverlicht@leerrijk.nl

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR) SBO Het Zilverlicht.

foto MR

Ouders en school:
Wilt u meepraten en meebeslissen over allerlei beleidsmatige en schoolse zaken, dan kunt u zitting nemen in de medezeggenschapsraad. De MR komt 7x per jaar bij elkaar voor een vergadering. Schoolontwikkelingen worden besproken, waarna een advies ontstaat vanuit de MR aan school. Over sommige onderdelen heeft de MR ook instemmingsrecht.

De MR bestaat uit twee geledingen, een oudergeleding en een teamgeleding:

vertegenwoordigers van de ouders:                    

*Bianca van Aart – de Rooij                             

*Johan Rombouts

                                             

 

vertegenwoordigers van het team: 

* Claudia van Hilst

* Susan Mutsaers

* Maartje Sprangers

Iedere vergadering sluit de directeur kort aan met mededelingen en is als adviseur van de MR aanwezig. Formeel maakt de directeur geen deel uit van de MR.

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
Een MR heeft vijf bevoegdheden of rechten die zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het gaat om drie algemene en twee bijzondere bevoegdheden.

De bevoegdheden:
1. Informatierecht
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag de (G)MR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan. De MR ontvangt in elk geval jaarlijks schriftelijk de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Elk jaar voor 1 mei ontvangt de MR informatie over het geld dat het bevoegd gezag heeft ontvangen. Voor 1 juli ontvangt de MR een jaarverslag. De manier waarop het bevoegd gezag de informatie aan de MR verschaft, wordt vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut.

2. Recht op overleg
De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met school te maken hebben. De reden voor het overleg moet worden vermeld. Indien een geleding apart overleg wenst dan moeten ten minste tweederde van de leden van de MR en de meerderheid van de geleding hier voor zijn. Voor de GMR geldt een soortgelijke regel, maar dan ten aanzien van zaken die voor de organisatie als geheel van belang zijn.

3. Initiatiefrecht
Het initiatiefrecht houdt in dat de (G)MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het bevoegd gezag moet hier binnen drie maanden schriftelijk op reageren.

4. Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen, dat voor bepaalde, in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR of een geleding nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

5. Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies naast zich neerleggen.

Waarover praat onze MR?
Veel onderwerpen worden door of met de MR besproken. Daarbij kunt u denken aan zaken als: geldbesteding, gebouwen en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, schooltijden en verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, imago, nieuwe onderwijsmethodes, veiligheid op school en de invoering van ICT.

Relaties:
Een MR heeft relaties met diverse organen rond de verschillende scholen. Er is veel contact met de directies van de verschillende scholen over alle relevante onderwerpen. Op uitnodiging neemt de directie zitting in het reguliere overleg van de MR. Naast de directie is er ook een directe relatie met de GMR. In de GMR nemen ouders en leerkrachten zitting om te praten over het bovenschoolse beleid. De GMR is dan ook de gesprekspartner van de Stichting Leerrijk! waaronder onze school valt.

Verschillende websites:
Daarnaast is er uiteraard ook veel informatie op het internet te vinden over de MR en de rol hiervan. Hieronder een aantal websites die u kunt raadplegen voor het vinden van meer informatie.

www.minocw.nl - Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap www.voo.nl - Vereniging voor Openbaar Onderwijs
www.ouders.net - landelijke vereniging voor ouders, ouderraden en medezeggenschapsraden in het christelijk onderwijs 
www.50tien.nl - Landelijk Informatiecentrum voor ouders
www.infowms.nl - Informatie over de WMS

Meer informatie?
Neem voor informatie of vragen contact op met de MR via een van de boven genoemde ouders of leerkrachten op uw school. U kunt ook een vergadering van de MR bijwonen, deze zijn namelijk openbaar. De data waarop wordt vergaderd staan op deze website en komen in de Nieuwsflits. Tevens kunt u via het volgende e-mailadres rechtstreeks contact opnemen met de MR: mrhetzilverlicht@leerrijk.nl

Mocht u interesse hebben om zitting te nemen in de MR dan kunt u zich verkiesbaar stellen als de zittingstermijn van één van de huidige ouders afloopt. Een termijn is vastgesteld op 3 jaar. Na deze periode kan een ouder ervoor kiezen om af te treden of zich wederom verkiesbaar te stellen. Eventuele nieuwe kandidaten stellen zich tegen de oude kandidaat verkiesbaar. Meer informatie hierover kunt u vragen bij de voorzitter van de MR,  mrhetzilverlicht@leerrijk.nl

Als u interesse heeft kunt u ook een keer een vergadering bijwonen. De vergaderingen zijn openbaar. U vindt deze data in de schoolkalender.

Met vriendelijke groeten namens onze gehele Medezeggenschapsraad.

Leerlingenvervoer

Om voor aangepast vervoer in aanmerking te kunnen komen, gelden regels. Dit is een zaak tussen ouders en gemeente. Belangrijk is dat u deze formulieren zelf tijdig aanvraagt en zelf invult.
Formulieren voor het aanvragen van aangepast vervoer (taxi), voor vergoeding openbaar vervoer of voor een fietsvergoeding zijn bij de gemeente en op school verkrijgbaar. Voor eventuele vragen of informatie kunt u terecht bij de administratie van de school. Ook kunt u via onderstaande gegevens de gemeente bereiken: leerlingenvervoer@waalwijk.nl, telefoonnummer 0416-683456 (Waalwijk) of 0416-289247 (Loon op Zand) .

Auto

Bezoekt u de school dan verzoeken wij u vriendelijk uw auto op de parkeerplaatsen te parkeren. Dit om parkeeroverlast in de straat te voorkomen, maar ook voor de veiligheid van onze leerlingen.
Wij vragen de medewerking van ouders voor de ter plaatse geldende verkeersregels om risico's op verkeersongevallen zo klein mogelijk te houden.

Openbaar vervoer

Onze school is met het openbaar vervoer te bereiken via lijn 136 en 674, halte Groenewoudlaan. Ook bereik je de school met lijn 300 en 301, halte Blyde Incomstenlaan en de 136 en 602 , halte Leeuwenbekstraat.

Fiets

Kinderen die op de fiets komen, moeten zorgen dat ze een goed slot op de fiets hebben. Bij de school is een fietsenstalling aanwezig. Vanaf half negen en na school wordt er gesurveilleerd.
Er zijn een aantal veiligheidsregels:
• loop op de stoep en fiets op straat of fietspad;
• na het stallen en afsluiten van de fiets, meteen doorlopen naar het schoolplein;
• bij vertrek: als je alleen fietst, fiets meteen naar huis;
• als je samen fietst, wacht op elkaar op de stoep zonder anderen te hinderen.

Verlof & ziekte

Kinderen in het basisonderwijs hebben de wettelijke plicht om naar school te gaan, de zogenaamde leerplicht. Voor verlof moeten ouders toestemming hebben. Speciaal verlof moet door school weer aangevraagd worden bij de gemeente. Dit moet dus tijdig worden besproken met school. Namens de leerplichtambtenaar benadrukken wij dat er vlak voor en na de zomervakantie geen extra verlof gegeven mag worden.
Indien wij het vermoeden hebben, of als er aantoonbaar sprake is van ongeoorloofd verzuim, melden wij dit bij de leerplichtambtenaren mevrouw Werten of mevrouw van Etten. U kunt hen bereiken op 0416-683456 of leerplicht@waalwijk.nl.
Voor het aanvragen van verlof (vrije dagen buiten de schoolvakanties om), kunnen ouders contact opnemen met de directie van de school. Via de website is het verlofformulier te downloaden, maar onze secretaresse kan er ook een aan u meegeven. Het geven van verlof bij huwelijk, jubileum en uitvaart van een familielid is vanzelfsprekend. Als grenzen van veiligheid of fatsoen worden overschreden, kan de directeur tot schorsing overgaan. Het bestuur en de ouders worden hierover direct op de hoogte gebracht. Ouders krijgen een brief met de reden(en) van schorsing. De leerplichtambtenaar van de gemeente krijgt schriftelijk bericht. Schorsing kan een stap zijn op weg naar verwijdering.

Ziekte en afwezigheid

Als een leerling ziek is of door andere omstandigheden niet op SBO Het Zilverlicht kan komen, dienen ouders dat vóór 8.45 uur door te geven. De administratie van de school is vanaf 8.15 uur bereikbaar op telefoonnummer 0416-334411.
Als een leerling onverwacht niet op school is, neemt de school uiterlijk rond 9.15 uur contact op met de ouders of verzorgers.

 

Download bijlagen:

Verlofaanvraag minder dan 10 dagen
Verlofaanvraag langer dan 10 dagen