Voortgezet onderwijs

Door de jaren heen zijn het ontwikkelingsperspectief en de toekomstmogelijkheden van de leerling steeds intern besproken tijdens onder andere de leerlingbesprekingen, in de groepsbesprekingen of bijvoorbeeld in het zorgteam. Deze zijn ook met de ouders doorgenomen tijdens de rapportgesprekken en huisbezoeken. In het laatste schooljaar verrichten wij extra onderzoeken om te komen tot een gedegen schoolverlatersadvies.

Ons advies is gebaseerd op de resultaten van recente toetsen, de gegevens van de voorgaande jaren en de ervaring en kennis van de leerkracht. Bij dit advies zijn de leerkracht, de intern begeleider, de maatschappelijk werkster, de orthopedagoog, de psycholoog en de directie betrokken. Het advies wordt vastgelegd in een Digitaal Onderwijs Dossier (DOD) en met de ouders (en de leerling) besproken.
Het DOD vormt de basis voor overleg met en aanmelding door de ouders bij het voortgezet onderwijs.
Criteria die van belang zijn bij de keuze van het voortgezet onderwijs:
• de interesses, wensen en sterke kanten van het kind;
• de bereikte leerniveaus en leercapaciteiten;
• de sociaal-emotionele ontwikkeling;
• de werkhouding.

Uitstroomgegevens

De meeste leerling maken vanuit SBO Het Zilverlicht de overstap naar het voortgezet onderwijs. De afgelopen jaren is ongeveer driekwart van de leerlingen naar het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) gegaan. Ongeveer de helft van deze leerlingen heeft daarbij leerwegondersteuning (LWOO). Een enkeling stroomt uit naar het praktijkonderwijs en bij uitzondering wordt er een HAVO–VWO advies gegeven. Het kan ook zijn dat een plaatsing op het VSO een optie is voor een leerling. We gaan bij dit alles uit van een warme overdracht waarbij we nauwe contacten onderhouden met het voortgezet onderwijs. Ook na plaatsing blijven we op de hoogte van de voortgang en het welbevinden van onze leerlingen. Mocht u geïnteresseerd zijn in de uitstroomgegevens van de afgelopen vijf jaar, of de (tussen) opbrengsten op het gebied van rekenen, taal en lezen dan liggen deze ter inzage op school.