Onze zorg

Zorgstructuurgroep / zorgplan

Het onderwijsplan is opgesteld door de werkgroep Zorgstructuur (bestaande uit de intern begeleiders van beide schoollocaties). De werkgroep wordt hierbij begeleid door Wijnand Gijzen, medeontwikkelaar van de 1-zorgroute, het Onderwijscontinuüm CED-Groep® en 1 Stap verder met 1-zorgroute. Samen hebben zij het zorgplan geschreven: in het zorgplan staan de gezamenlijke visie en de concrete procedures ten aanzien van de (kwaliteits)zorg beschreven. Met deze beschrijving wil SBO Het Zilverlicht tot een eenduidige werkwijze in de zorg voor leerlingen. Het is geschreven terwijl het fusieproces in volle gang is. Het moet dan ook gezien worden als een groeidocument. Het wordt ieder schooljaar aangepast en vastgesteld. Het onderwijsplan ligt ter inzage op school.

Remedial teaching

In kleine groepen of individueel worden leerlingen begeleid om de lesstof nog meer eigen te maken. Dit gebeurt zowel in als buiten de klas.

Commissie Van Begeleiding

Indien de ontwikkelingen van een leerling stagneren of als er sprake is van handelingsverlegenheid bij de leerkracht, wordt de leerling besproken in de CVB. Ouders worden
hiervan op de hoogte gesteld. De commissie richt zich op de zorg en afstemming van de zorg binnen en buiten school. De zorg kan betrekking hebben op een leerling en/of de ouder(s) of de leerkracht. Leden van de commissie bestuderen het dossier van het kind en raadplegen ParnasSys. Vervolgens wordt het kind in de CVB besproken. Vastgesteld wordt welke stappen worden ondernomen, met welk doel en op welke termijn.
Het zorgteam van SBO Het Zilverlicht bestaat uit een psycholoog, intern begeleiders, een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werkster en op afroep de betreffende leerkracht, de schoolarts en/of de logopedist.

Ambulante begeleiders vanuit het SO

Wanneer we merken dat leerlingen net wat meer begeleiding of zorg nodig heeft dan dat wij "standaard" op SBO Het Zilverlicht kunnen bieden, kunnen we bekijken of ambulante begeleiding vanuit het SO een oplossing is.
De school werkt samen met ambulante begeleiders vanuit cluster 2 (spraak-taal), cluster 3 (zeer moeilijk lerend en/of lichamelijke beperking) en cluster 4 (gedrag) . Meer informatie vindt u op www.recmiddenbrabant.nl (cl3 en 4) en www.zeon.nl (cl2).
Ambulante begeleiding is ondersteuning aan school. Deze is er op gericht dat de leerling zich in zijn omgeving, op zijn niveau en vanuit zijn mogelijkheden optimaal ontwikkelt. Bij ambulante begeleiding spreken we van een leerling gebonden financiering (LGF) ook wel "de rugzak" genoemd. Het komt voor dat de zorg die op school wordt geboden in samenwerking met de ambulante begeleider nog niet optimaal is. Er wordt dan samen met ouders gekeken naar een plek op het speciaal onderwijs.
Medewerking van de ouders is heel belangrijk. Vaak gaat het ook om gezamenlijke zorgen. Van- daar dat in alle fasen overlegd wordt met de ouders.

Schoolmaatschappelijk werk

Op SBO Het Zilverlicht hebben we een schoolmaatschappelijk werkster in dienst voor 12 uur in de week. Haar werkzaamheden liggen onder andere bij deelname aan de CVB, huisbezoeken en als eerste lijn hulpverlening voor ouders en leerkrachten met hulpvragen op het sociaal emotionele vlak.

Logopedie

Veel leerlingen op SBO het Zilverlicht hebben moeite met begrijpen van taal, het maken van goede zinnen, het duidelijk vertellen of hebben een kleine woordenschat. Hierdoor is het moeilijk om op een goede manier contact maken met andere kinderen of de lessen volgen. De logopedisten van SBO het Zilverlicht zorgen ervoor dat deze leerlingen zich sociaal emotioneel en didactisch goed kunnen ontwikkelen.
Alle nieuwe leerlingen worden logopedisch onderzocht. Er wordt gekeken naar hun taalvaardigheid en de ondersteuning die zij op dit gebied nodig hebben. Soms wordt er geadviseerd om logopedische behandeling op te starten. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de problematiek wordt de behandeling uitgevoerd door de logopedist van het Zilverlicht. Het kan ook zijn dat we u adviseren uw kind aan te melden bij een logopediepraktijk. We zullen dan overleggen met de behandelend logopedist over het therapieplan en de koppeling naar de school verzorgen.
De logopedisten zijn ook in de klas actief. Ze verzorgen klassikale taalactiviteiten samen met de leerkracht of met groepjes kinderen.
De logopedist voert verder overleg met leerkrachten en andere betrokkenen om ervoor te zorgen dat leerlingen in de klas goed worden begeleid en dat hun taalontwikkeling wordt gestimuleerd. Specifieke zorgvragen worden besproken met de intern begeleider en/of de orthopedagoog. Soms is een herhalingsonderzoek nodig, of een onderzoek samen met de orthopedagoog (bijvoorbeeld bij vermoeden van dyslexie). Ook kan de hulp vanuit het speciaal onderwijs cluster 2 (onderwijs voor kinderen met communicatieve beperkingen) ingeschakeld worden.