Missie / visie

Onze Missie

SBO Het Zilverlicht is een school voor leerlingen bij wie de ontwikkeling anders verloopt. Leerlingen komen naar onze school om te ontdekken waar ze goed in zijn, hoe ze gelukkig kunnen zijn en wat hun bijdrage kan zijn in de maatschappij. We steken, als school, extra in op structuur en hulp, leren en de sociaal emotionele ontwikkeling.
Op deze manier willen we een stevige basis leggen voor het verdere leven, zodat het kind terug kan kijken op een waardevolle tijd op onze speciale basisschool. Dit alles doen wij met gespecialiseerde leerkrachten en wij betrekken ouders hier nadrukkelijk bij.
Vandaar ook onze slogan:

 

“Leer met plezier en ontwikkel je talenten!”

Onze Visie

Elk kind bieden we de kansen om te worden wie het is: zichzelf. Elk kind heeft recht op zijn eigen leven en wordt als zodanig ook herkend als uniek persoon met heel veel eigen vragen. Ieder kind dient respect te hebben voor het unieke van de ander en het andere.
We houden rekening met de verschillen tussen leerlingen: verschillen in talent, tempo en karaktereigenschappen. Hun ontwikkelings-mogelijkheden en leervragen vormen de uitgangspunten voor ons handelen op school.
We gaan uit van de onmiddellijke ervaringswereld van de kinderen. De door de kinderen aangedragen ervaringen worden geordend en in een systeem gebracht van kennis, vaardigheden en houding, die de leerling in staat stelt toegang tot de wereld te krijgen.
In dit proces van ontwikkeling en groei komen we tegemoet aan 3 behoeften. We gaan er vanuit dat de behoeften gelden voor iedereen op school: ook voor ouders en voor ons als teamleden.
We gaan er vanuit dat het kind drie onderwijs-behoeften heeft:

  1. de behoefte aan relatie; met name in de relatie tussen leerkracht en kind enerzijds en kinderen onderling anderzijds, kan een wederzijds gevoel van waardering ontstaan waardoor het zelfvertrouwen van het kind kan groeien.
  2. de behoefte aan competentie: met name het gevoel en besef zelf iets te kunnen, zal, naast vertrouwen, ook het zelfvertrouwen van het kind vergroten.
  3. de behoefte aan autonomie / onafhankelijkheid; als kinderen op basis van wat ze kunnen ook zelf initiatieven mogen nemen, komen we aan deze behoefte tegemoet.

Uiteraard worden hier niet slechts cognitieve (het leren), maar ook sociaal emotionele / pedagogische behoeften en mogelijkheden bedoeld.
De pedagogische ontwikkeling van leerlingen op onze school moet er op gericht zijn om in samenwerking met ouders en anderen een actieve bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling.
"Samen" houdt voor ons niet op bij het kind en de leerkracht. We kunnen niet zonder samenwerking en steun van de ouders als we samen een krachtige drie-eenheid willen vormen (kind – ouders – school).
Ouders en kind zijn bij ons partners die we serieus nemen. Full-partnership is een term die hierbij inmiddels veel gehoord is. We zien ouders graag als deskundigen, wat het hun eigen kind betreft. We zoeken hierbij de dialoog. Vanuit een positieve houding willen we toewerken naar een vertrouwensband en verwachten we ook van ouders een constructieve benadering.