Aanmelding & inschrijving

Ouders kunnen voordat ze hun kind aanmelden informatie inwinnen bij onze school. Na het maken van een afspraak, met een van de leden van de directie, zijn ouders van harte uitgenodigd om SBO Het Zilverlicht te bezoeken.

Aanmelding

Na afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring door de toelaatbaarheids-adviescommissie (TAC) kunnen ouders hun kind aanmelden bij ons SBO.
Allereerst vindt er een aanmeldingsgesprek plaats. Ouders krijgen in dit gesprek informatie over de school en de gelegenheid hun verhaal te vertellen. Daarnaast wordt de school bezichtigd.
Na het gesprek ontvangen ouders ontvangen van school een inschrijvingsformulier en enkele vragenlijsten. Daarnaast wordt gevraagd om alle relevante informatie (bijvoorbeeld de toelaatbaarheidsverklaring, psychologische rapporten, medische verslagen, een kopie van de ID-kaart) aan te leveren. Daarnaast wordt aan de school van herkomst gevraagd relevante informatie op te sturen.
De directie van de school is namens het bestuur gemachtigd een kind al dan niet te plaatsen.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

De internbegeleiders (IB-ers) van SBO Het Zilverlicht stellen aan de hand van alle informatie een OPP. Dit is een document op pedagogisch en didactisch gebied waarin de onderwijsbehoeften en de problematieken van het kind nader worden vastgesteld. Dit geeft een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind op didactisch en pedagogisch vlak. Belemmerende en bevorderende factoren worden in beeld gebracht. Het document wordt besproken in de het zorgteam om een eventuele plaatsing mogelijk te maken.

Inschrijving

Daarna worden ouders door de IB-er (eventueel aangevuld door de nieuwe leerkracht) uitgenodigd. Het OPP wordt tijdens dit gesprek doorgenomen, ouders krijgen informatie over de klas waar hun kind geplaatst wordt en er worden afspraken gemaakt met betrekking tot kennismaking in de klas, de start en een rondleiding van de leerling. In het jaar zijn verschillende momenten van instromen: •na de zomervakantie (de oefening vindt plaats voor de zomervakantie);
•na de herfstvakantie;
•na de kerstvakantie;
•na de paasvakantie.
Uitzonderingen: verhuisgevallen, crisisplaatsingen (o.a. leerlingen van observatiecentra of anderzijds via BJZ), situationeel bepaald.

Intern onderzoek

Het kan zijn dat er bij een nieuwe leerling een pedagogisch, logopedisch en/of didactisch onderzoek wordt verricht. Dit wordt gedaan om een goede inschatting te maken van de beginsituatie of bijvoorbeeld de groepskeuze. Indien gewenst kan een gesprek met de schoolmaatschappelijk werkster plaatsvinden.

Terugplaatsing en overstap

De TAC geeft soms een tijdelijke beschikking af. Enerzijds om na een bepaalde tijd te bekijken of terugplaatsing naar een reguliere basisschool mogelijk is. Anderzijds om na te gaan of een meer gespecialiseerde school nodig is. Terugplaatsing naar het reguliere basisonderwijs komt niet vaak voor. Kinderen hebben tijd nodig om te wennen en om opnieuw tot leren komen. Bovendien moet de opgelopen achterstand worden ingehaald. Toch wordt er tijdens bijvoorbeeld groepsbesprekingen bekeken of terugplaatsing wenselijk is.
Wat vaker voorkomt is een verwijzing naar het speciaal onderwijs. De geboden zorg op het SBO is dan te gering om een leerling tot ontplooiing te laten komen.
Door verhuizing of andere redenen kan een overstap naar een andere school gemaakt worden. In alle gevallen stuurt SBO Het Zilverlicht een Digitaal Onderwijs Dossier (DOD) mee.