Onze School

SBO Het Zilverlicht

De naam "SBO Het Zilverlicht" verwijst naar een soortnaam van de Schoenlappersplant. De bladeren van die plant bevatten een was waarmee de schoen glans krijgt. Wij willen onze kinderen deze "glans" meegeven in hun ontwikkeling!
SBO Het Zilverlicht is een school voor speciaal basisonderwijs leerlingen van 4 t/m 13 jaar. De school is ontstaan na de fusie van SBO Dr. Hordijkschool uit Waalwijk en SBO Anton Pieckschool uit Kaatsheuvel. Sinds oktober 2015 zijn de scholen ingetrokken in het gebouw aan het Rembrandtpark 67 te Waalwijk. 

Koersuitspraken

Ten grondslag aan het onderwijskundig beleid liggen een aantal kernwaarden en missiebegrippen welke we hebben vertaald in koersuitspraken. Dit beschouwen we als "een stip aan de horizon". Deze zijn als bijlage terug te vinden in het schoolplan 2019 - 2023 en is ter inzage op school aanwezig. De kernwaarden en missiebegrippen vanuit Leerrijk! zijn tevens uitgebreid terug te vinden in de bijlage van deze schoolgids en in het Schoolondersteuningsprofiel

 

Privacy

Voor alle documenten verwijzen wij u naar de site van Leerrijk!

www.leerrijk.nl 

Taallokaal

Taallokaal-Waalwijk 

Taallokaal Waalwijk is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen Waalwijk Taalrijk (gemeente Waalwijk), SBO Het Zilverlicht (stichting Leerrijk!), BaO Baardwijk (stichting Leerrijk) cluster 2 school Auris dienstverlening Tilburg en Kentalis vroegbehandeling. Het Taallokaal is bedoeld voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. 

Wanneer blijkt dat leerlingen onvoldoende vooruitgaan nadat ze bijv. het project Taalimpuls gevolgd hebben, logopedie volgen en minimale resultaten behalen of een arrangement cluster 2 hebben, kunnen ze deelnemen aan Taallokaal Waalwijk. 

Het Taallokaal op het Zilverlicht is bedoeld voor jonge leerlingen met een cluster 2 arrangement eventueel aangevuld met leerlingen die gebaat zijn bij zeer intensief onderwijs op taalgebied. Het doel is om aanbod te verzorgen waarbij de leerlingen individueel geholpen worden. Daarnaast wordt een vertaling gemaakt naar de klas of de school waar de leerling vandaan komt zodat klasgenootjes hier ook profijt van gaan hebben. 

Wanneer: Taallokaal Waalwijk locatie Het Zilverlicht vindt plaats op maandag- en donderdag. 

Doelgroep: Voor groep 1-2 leerlingen van 09.00 uur tot 11.30 uur. De kinderen zijn vanaf 8.45 uur welkom. Voor groep 3 leerlingen van 12.45 uur tot 14.30 uur. 

Waar: SBO Het Zilverlicht, Rembrandtpark 67, 5143 GH Waalwijk (0416-334411). 

Door wie: Taallokaal Waalwijk wordt verzorgd door de Auris leerkracht juf Tamara.  (t.brzozowski@auris.nl ) 

Vragen: Algemeen: Annerieke Verkerk, directeur van SBO Het Zilverlicht (directiehetzilverlicht@leerrijk.nl ) 

Algemene vragen over de aanmelding Mayke van Hees (m.vanhees@auris.nl 

Over Leerrijk!

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk! Een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
Op dit moment wordt op vijftien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs onderwijs gerealiseerd.

Leerrijk!
De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.
Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!
Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!

 

Voor meer informatie:  www.leerrijk.nl

Schoolgids

Hierbij presenteren wij, met enige trots, onze schoolgids voor het schooljaar 2022-2023.
Wij hopen u hiermee goed te informeren over de verschillende aspecten rond het onderwijs op SBO Het Zilverlicht, dé school voor speciaal basisonderwijs in Waalwijk en de regio.
De gids beoogt op een groot aantal gebieden voor u, als ouder, een leidraad en naslagwerk te zijn met betrekking tot de organisatie en het onderwijs op SBO Het Zilverlicht voor het schooljaar 2022-2023.

Tegelijkertijd willen we, met behulp van deze gids, onze manier van werken en onze resultaten verantwoorden en u informeren over de ontwikkelingen op diverse terreinen.
De gids biedt ook een "kijkje in de keuken" voor mensen die zich oriënteren op een SBO school voor hun kind en hierbij een verantwoorde keuze willen maken.
Wij hopen dat de inhoud voldoet aan de vraag naar informatie en wij hopen daarmee tegelijkertijd te bereiken dat er hierdoor een nog betere dialoog ontstaat tussen de ouders, geïnteresseerden en de school.

Voor vragen en opmerkingen staat de deur natuurlijk altijd open. We zullen proberen alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Mocht u suggesties ter verbetering of aanvulling van deze gids hebben, neem dan gerust contact met ons op. "Hebt u klachten vertel het ons. Bent u tevreden vertel het een ander."
Deze schoolgids en de jaarkalender worden doorgaans bij aanvang van het schooljaar ter informatie op de website geplaatst. Tussentijds worden deze documenten ook aan 'nieuwe leerlingen en hun ouders' uitgedeeld. 

Download de schoolgids hier.

Ook kunt u onze school vinden op de website van 'scholen op de kaart'. 
SSBO Het Zilverlicht (Waalwijk) | Scholen op de kaart

 

Missie / visie

Onze Missie

SBO Het Zilverlicht is een school voor leerlingen bij wie de ontwikkeling anders verloopt. Leerlingen komen naar onze school om te ontdekken waar ze goed in zijn, hoe ze gelukkig kunnen zijn en wat hun bijdrage kan zijn in de maatschappij. We steken, als school, extra in op structuur en hulp, leren en de sociaal emotionele ontwikkeling.
Op deze manier willen we een stevige basis leggen voor het verdere leven, zodat het kind terug kan kijken op een waardevolle tijd op onze speciale basisschool. Dit alles doen wij met gespecialiseerde leerkrachten en wij betrekken ouders hier nadrukkelijk bij.
Vandaar ook onze slogan:

 

“Leer met plezier en ontwikkel je talenten!”

Onze Visie

Elk kind bieden we de kansen om te worden wie het is: zichzelf. Elk kind heeft recht op zijn eigen leven en wordt als zodanig ook herkend als uniek persoon met heel veel eigen vragen. Ieder kind dient respect te hebben voor het unieke van de ander en het andere.
We houden rekening met de verschillen tussen leerlingen: verschillen in talent, tempo en karaktereigenschappen. Hun ontwikkelings-mogelijkheden en leervragen vormen de uitgangspunten voor ons handelen op school.
We gaan uit van de onmiddellijke ervaringswereld van de kinderen. De door de kinderen aangedragen ervaringen worden geordend en in een systeem gebracht van kennis, vaardigheden en houding, die de leerling in staat stelt toegang tot de wereld te krijgen.
In dit proces van ontwikkeling en groei komen we tegemoet aan 3 behoeften. We gaan er vanuit dat de behoeften gelden voor iedereen op school: ook voor ouders en voor ons als teamleden.
We gaan er vanuit dat het kind drie onderwijs-behoeften heeft:

  1. de behoefte aan relatie; met name in de relatie tussen leerkracht en kind enerzijds en kinderen onderling anderzijds, kan een wederzijds gevoel van waardering ontstaan waardoor het zelfvertrouwen van het kind kan groeien.
  2. de behoefte aan competentie: met name het gevoel en besef zelf iets te kunnen, zal, naast vertrouwen, ook het zelfvertrouwen van het kind vergroten.
  3. de behoefte aan autonomie / onafhankelijkheid; als kinderen op basis van wat ze kunnen ook zelf initiatieven mogen nemen, komen we aan deze behoefte tegemoet.

Uiteraard worden hier niet slechts cognitieve (het leren), maar ook sociaal emotionele / pedagogische behoeften en mogelijkheden bedoeld.
De pedagogische ontwikkeling van leerlingen op onze school moet er op gericht zijn om in samenwerking met ouders en anderen een actieve bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling.
"Samen" houdt voor ons niet op bij het kind en de leerkracht. We kunnen niet zonder samenwerking en steun van de ouders als we samen een krachtige drie-eenheid willen vormen (kind – ouders – school).
Ouders en kind zijn bij ons partners die we serieus nemen. Full-partnership is een term die hierbij inmiddels veel gehoord is. We zien ouders graag als deskundigen, wat het hun eigen kind betreft. We zoeken hierbij de dialoog. Vanuit een positieve houding willen we toewerken naar een vertrouwensband en verwachten we ook van ouders een constructieve benadering.

Schooltijden & vakantierooster

Onze schooltijden zijn als volgt:

Maandag 08.45 uur - 14.45 uur
Dinsdag 08.45 uur - 14.45 uur
Woensdag 08.45 uur - 12.15 uur
Donderdag 08.45 uur - 14.45 uur
Vrijdag 08.45 uur - 14.45 uur

Wij vragen ouders hun kind op tijd naar school te sturen, maar ook weer niet te vroeg. Vanaf 8.30 uur houden leerkrachten toezicht op het plein en mogen de kinderen naar binnen via de buitendeur van de klas. Om 8.40 uur gaat de eerste bel. Om 8.45 gaat de tweede bel en begint de lesdag. 

Onderwijstijd

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen 5,5 uur les: van 8.45 uur tot 14.45 uur.
Op woensdag krijgen de leerlingen 3,5 uur les: van 08.45 uur tot 12.15 uur.
In totaal krijgen de kinderen in 8 jaar minstens
7520 uur les. Hiermee voldoet SBO Het Zilverlicht aan de wettelijke eisen.

Vakantierooster en vrije dagen voor 2022 - 2023.

5 september: eerste schooldag
22 september: studiedag
22 – 30 oktober: herfstvakantie
7 november: studiedag
23 december: 12.15 vrij
24 december – 8 januari: kerstvakantie
18 – 26 februari: voorjaarsvakantie
9 maart: studiedag
7 april: goede vrijdag
10 april: 2e paasdag
11 april: studiedag
22 april - 7 mei: meivakantie
18 mei: hemelvaart
19 mei: alle leerlingen vrij
29 mei: 2e pinksterdag
2 juni: studiedag
26 juni: studiedag
7 juli: schoolverlaters vrij
14 juli: 12.15 vrij
14 juli – 27 augustus: zomervakantie 

Wij volgen zo veel mogelijk het adviesvakantierooster van provincie en gemeente, waarbij we ook kijken naar de ons omringende scholen.

 

Aanmelding & inschrijving

Ouders kunnen voordat ze hun kind aanmelden informatie inwinnen bij onze school. Na het maken van een afspraak, met een van de leden van de directie, zijn ouders van harte uitgenodigd om SBO Het Zilverlicht te bezoeken.

Aanmelding

Na afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring door de toelaatbaarheids-adviescommissie (TAC) kunnen ouders hun kind aanmelden bij ons SBO.
Allereerst vindt er een aanmeldingsgesprek plaats. Ouders krijgen in dit gesprek informatie over de school en de gelegenheid hun verhaal te vertellen. Daarnaast wordt de school bezichtigd.
Na het gesprek ontvangen ouders ontvangen van school een inschrijvingsformulier en enkele vragenlijsten. Daarnaast wordt gevraagd om alle relevante informatie (bijvoorbeeld de toelaatbaarheidsverklaring, psychologische rapporten, medische verslagen, een kopie van de ID-kaart) aan te leveren. Daarnaast wordt aan de school van herkomst gevraagd relevante informatie op te sturen.
De directie van de school is namens het bestuur gemachtigd een kind al dan niet te plaatsen.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

De internbegeleiders (IB-ers) van SBO Het Zilverlicht stellen aan de hand van alle informatie een OPP. Dit is een document op pedagogisch en didactisch gebied waarin de onderwijsbehoeften en de problematieken van het kind nader worden vastgesteld. Dit geeft een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind op didactisch en pedagogisch vlak. Belemmerende en bevorderende factoren worden in beeld gebracht. Het document wordt besproken in de het zorgteam om een eventuele plaatsing mogelijk te maken.

Inschrijving

Daarna worden ouders door de IB-er (eventueel aangevuld door de nieuwe leerkracht) uitgenodigd. Het OPP wordt tijdens dit gesprek doorgenomen, ouders krijgen informatie over de klas waar hun kind geplaatst wordt en er worden afspraken gemaakt met betrekking tot kennismaking in de klas, de start en een rondleiding van de leerling. In het jaar zijn verschillende momenten van instromen: •na de zomervakantie (de oefening vindt plaats voor de zomervakantie);
•na de herfstvakantie;
•na de kerstvakantie;
•na de paasvakantie.
Uitzonderingen: verhuisgevallen, crisisplaatsingen (o.a. leerlingen van observatiecentra of anderzijds via BJZ), situationeel bepaald.

Intern onderzoek

Het kan zijn dat er bij een nieuwe leerling een pedagogisch, logopedisch en/of didactisch onderzoek wordt verricht. Dit wordt gedaan om een goede inschatting te maken van de beginsituatie of bijvoorbeeld de groepskeuze. Indien gewenst kan een gesprek met de schoolmaatschappelijk werkster plaatsvinden.

Terugplaatsing en overstap

De TAC geeft soms een tijdelijke beschikking af. Enerzijds om na een bepaalde tijd te bekijken of terugplaatsing naar een reguliere basisschool mogelijk is. Anderzijds om na te gaan of een meer gespecialiseerde school nodig is. Terugplaatsing naar het reguliere basisonderwijs komt niet vaak voor. Kinderen hebben tijd nodig om te wennen en om opnieuw tot leren komen. Bovendien moet de opgelopen achterstand worden ingehaald. Toch wordt er tijdens bijvoorbeeld groepsbesprekingen bekeken of terugplaatsing wenselijk is.
Wat vaker voorkomt is een verwijzing naar het speciaal onderwijs. De geboden zorg op het SBO is dan te gering om een leerling tot ontplooiing te laten komen.
Door verhuizing of andere redenen kan een overstap naar een andere school gemaakt worden. In alle gevallen stuurt SBO Het Zilverlicht een Digitaal Onderwijs Dossier (DOD) mee.

 

Overblijven

Alle leerlingen blijven tussen de middag op school over. Dit gebeurt in de eigen groep onder toezicht van de eigen leerkracht.
Na de kerstvakantie in 2015 is er een wijziging doorgebracht m.b.t. het overblijven:
De kinderen blijven gewoon in hun eigen klas met de leerkracht eten, maar er wordt geen thee en/of melk meer verzorgd door de school. Dus vanaf 4 januari 2016 moeten de leerlingen hun eigen drinken meebrengen voor de middagpauze. Dit drinken kan een pakje zijn of drinken in een afsluitbare beker (voorzien van naam) en moet “gezond” zijn, dus bijvoorbeeld vruchtensap, melk of yogidrank (zuiveldranken), geen frisdranken/ ranja /energie dranken, enz.
Mocht u het van belang vinden dat het drinken gekoeld blijft kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van een klein koeltasje (dit ook graag even voorzien van een naam).
Na de lunch gaan de leerlingen buiten spelen. Er wordt door meerdere leerkrachten per plein gesurveilleerd.

Schoolkamp

Ieder schooljaar gaan de leerlingen van SBO Het Zilverlicht op schoolkamp!
Voor de middenbouw en midden/bovenbouw leerlingen betekent dit dat ze de week voor de herfstvakantie op een soort "kennismakingskamp" gaan.
Het schooljaar is dan voor de leerlingen nog maar net gestart. De meeste leerlingen zitten in een nieuwe groep en voor sommigen is dit zelfs een nieuwe school. Een ideale kans om elkaar dus beter te leren kennen.

Voor de leerlingen van de onderbouw worden er "kampactiviteiten" op de school georganiseerd, maar voor de andere leerlingen wordt er een speelse, uitdagende en bosrijke omgeving gezocht. In deze omgeving gaan de leerlingen aan de hand van een thema verschillende activiteiten ondernemen, om uiteindelijk op de laatste dag voldaan huiswaarts te keren.

Vanuit sociaal-emotioneel oogpunt leren de kinderen elkaar deze dagen op een positieve manier kennen en maken zo nieuwe contacten. Ook ontstaat er door samen het kamp te beleven een hechtere groepsband. Daarnaast leren ze de meneren, stagiaires en de juffen ook op een andere manier kennen.

Voor de schoolverlatende leerlingen uit de bovenbouw wordt een kamp aan het eind van het schooljaar georganiseerd. Deze heeft een "afsluitend" karakter. De schoolloopbaan zit er bijna op en middels het kamp wordt er op een gezellige manier afscheid genomen van de jaren op SBO Het Zilverlicht.

Natuurlijk is dit voor veel kinderen en ouders altijd een spannende tijd. Kan mijn kind zo'n kamp wel aan? Mijn kind heeft nog nooit ergens gelogeerd! Mijn kind heeft heimwee of medische begeleiding nodig!!
Wij kunnen uit onze eigen ervaring zeggen dat een kamp, zoals wij het organiseren, eigenlijk altijd prima verloopt voor iedere leerling. Vanzelfsprekend kunnen we in bijzondere situaties aparte afspraken met u maken.
Het is in ieder geval een bijzondere en waardevolle ervaring voor uw kind!

 

Voortgezet onderwijs

Door de jaren heen zijn het ontwikkelingsperspectief en de toekomstmogelijkheden van de leerling steeds intern besproken tijdens onder andere de leerlingbesprekingen, in de groepsbesprekingen of bijvoorbeeld in het zorgteam. Deze zijn ook met de ouders doorgenomen tijdens de rapportgesprekken en huisbezoeken. In het laatste schooljaar verrichten wij extra onderzoeken om te komen tot een gedegen schoolverlatersadvies.

Ons advies is gebaseerd op de resultaten van recente toetsen, de gegevens van de voorgaande jaren en de ervaring en kennis van de leerkracht. Bij dit advies zijn de leerkracht, de intern begeleider, de maatschappelijk werkster, de orthopedagoog, de psycholoog en de directie betrokken. Het advies wordt vastgelegd in een Digitaal Onderwijs Dossier (DOD) en met de ouders (en de leerling) besproken.
Het DOD vormt de basis voor overleg met en aanmelding door de ouders bij het voortgezet onderwijs.
Criteria die van belang zijn bij de keuze van het voortgezet onderwijs:
• de interesses, wensen en sterke kanten van het kind;
• de bereikte leerniveaus en leercapaciteiten;
• de sociaal-emotionele ontwikkeling;
• de werkhouding.

Uitstroomgegevens

De meeste leerling maken vanuit SBO Het Zilverlicht de overstap naar het voortgezet onderwijs. De afgelopen jaren is ongeveer driekwart van de leerlingen naar het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) gegaan. Ongeveer de helft van deze leerlingen heeft daarbij leerwegondersteuning (LWOO). Een enkeling stroomt uit naar het praktijkonderwijs en bij uitzondering wordt er een HAVO–VWO advies gegeven. Het kan ook zijn dat een plaatsing op het VSO een optie is voor een leerling. We gaan bij dit alles uit van een warme overdracht waarbij we nauwe contacten onderhouden met het voortgezet onderwijs. Ook na plaatsing blijven we op de hoogte van de voortgang en het welbevinden van onze leerlingen. Mocht u geïnteresseerd zijn in de uitstroomgegevens van de afgelopen vijf jaar, of de (tussen) opbrengsten op het gebied van rekenen, taal en lezen dan liggen deze ter inzage op school.

 

BVL

SBO Het Zilverlicht draagt het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL).


SBO Het Zilverlicht staat voor veiligheid in en rondom de school. Bewust verkeer gedrag stimuleren, doen wij door praktijklessen aangevuld met theorie vanuit de methode Wijzer. Tevens stimuleren wij veilig gedrag in het verkeer door het goede voorbeeld te geven en door surveillance voor en na schooltijd op verschillende locaties rondom het gebouw. Ook besteden wij aandacht aan de school-thuisroutes samen met de gemeente.

We werken als school mee aan verschillende projecten; ANWB streetwise, het dode hoek project en zet je licht aan project.
Structureel wordt er gebruik gemaakt van een verkeersmethode in alle leerjaren en doen onze leerlingen mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen.

Regelmatig informeren wij ouders over verkeersonderwijs en veiligheid in onze nieuwsbrieven.

BIG

Vanuit de overheid is het noodzakelijk dat voor iedere leerling een BIG formulier wordt ingevuld. 
Dit is een protocol medisch handelen. In dit protocol staat dan wat uw kind voor eventuele medicijnen gebruikt, waar het allergisch voor is, of eventuele andere zaken die van belang zijn. 

Protocol medisch handelen, BIG